Algemene voorwaarden van Hiltsje Fotografie

 Artikel 1 | Definities 

1. Hiltsje Fotografie, gevestigd te Leeuwarden, KvK-nummer 78407176, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. 

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 | Totstandkoming 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 

2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 

3. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

Artikel 4 | Tarieven en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. In de offerte staat het overeengekomen pakkettarief of gebruikelijke uurtarief van fotograaf met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst, extra aantal dieren of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten zullen apart worden gefactureerd. 

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Een shoot of deelnameplek voor een workshop staat pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan. 

4. In geval van prints zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag. 

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aanvangen. 

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 | Informatieverstrekking klant 

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf. 

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 

3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst 

1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf. 

2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot. 

3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 

4. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan. 

5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen. 

Artikel 7 | Wijziging en annulering 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. 

2. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van fotograaf, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: Annulering is tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot kosteloos; bij annulering binnen 14 kalenderdagen komt de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking. Indien de shoot binnen 14 dagen voor aanvang van de shoot wordt gereserveerd, is annulering binnen 24 uur na bevestiging kosteloos en wordt 50% van het overeengekomen bedrag na deze 24 uur opeisbaar. 

3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

 Artikel 1 | Definities 

1. Hiltsje Fotografie, gevestigd te Leeuwarden, KvK-nummer 78407176, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. 

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 | Totstandkoming 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 

2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 

3. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

Artikel 4 | Tarieven en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. In de offerte staat het overeengekomen pakkettarief of gebruikelijke uurtarief van fotograaf met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst, extra aantal dieren of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten zullen apart worden gefactureerd. 

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Een shoot of deelnameplek voor een workshop staat pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan. 

4. In geval van prints zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag. 

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aanvangen. 

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 | Informatieverstrekking klant 

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf. 

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 

3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst 

1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf. 

2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot. 

3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 

4. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan. 

5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen. 

Artikel 7 | Wijziging en annulering 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. 

2. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van fotograaf, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: Annulering is tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot kosteloos; bij annulering binnen 14 kalenderdagen komt de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking. Indien de shoot binnen 14 dagen voor aanvang van de shoot wordt gereserveerd, is annulering binnen 24 uur na bevestiging kosteloos en wordt 50% van het overeengekomen bedrag na deze 24 uur opeisbaar. 

3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

Artikel 8 | Overmacht 

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid schade 

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie. 

4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd. 

5. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograaf een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan. 

6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. 

7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden. 

8. Fotograaf is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer. 

9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten. 

10. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. 

11. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie. 

12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden. 

13. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. 

14. Indien een SD-kaart van fotograaf corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd. 

15. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door haar in rekening is gebracht. 

16. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 

Artikel 10 | Auteursrecht, licentie en publicatie 

1. De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 

2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen. 

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen. 

4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters. 

5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden tenzij anders overeengekomen. 

6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

7. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Voor beeldmateriaal waar enkel dieren zichtbaar op zijn heeft fotograaf geen toestemming nodig. 

Artikel 11 | Bijzondere bepalingen 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

2. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. 

3. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig. 

4. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. 

5. Indien de fotoshoot een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde. 

6. Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten. 

Artikel 12 | Workshops 

1. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. 

2. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop kan deelname tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop kosteloos worden geannuleerd. Bij verhindering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de workshop aan fotograaf worden doorgegeven. 

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 

4. Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. 

Artikel 13 | Online cursus 

1.Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content. 

2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 

3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag. 

4. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden. 

5. Fotograaf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus. 

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan fotograaf niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is. 

7. Fotograaf behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren. 

8. Fotograaf is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen. 

9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van fotograaf. 

10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van fotograaf. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan. 

11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van fotograaf. 

12. Het staat fotograaf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 

13. Fotograaf behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet. 

Artikel 14 | Levering 

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

2. Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. 

3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up. 

4. Indien gewenst kan klant ook prints aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. 

5. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren. Onbewerkt materiaal uit de galerij mag niet door klant worden gebruikt en/of gepubliceerd. 

Artikel 15 | Prints 

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

2. Voor het maken van fotoproducten worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 

3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. 

Artikel 16 | Klachten 

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op klachten te reageren. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 17 | Geschilbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd. 

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden. 

Let op: op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze tekst kopiëren.